Advisors

Ex-Patron:  Madhusudan Panthi

Advisors (2008-2023)

Chief Financial Officer (2017- 2023): Tilak Raj Kharel